Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

Οδοντοτεχνίτης και λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

Οδοντοτεχνίτης & λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

 

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Απαραίτητο έγγραφο)

3. Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (Απαραίτητο έγγραφο)

4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συνταξιοδοτηθεί και ότι ασκεί το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη (είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο) (Απαραίτητο έγγραφο) 

6. Παράβολο 38,15 € από Δημόσιο Ταμείο (διατίθεται από την υπηρεσία) Κατάσταση εις διπλούν του Μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (όπως αναφέρονται στην Α4β/1016/24-3-88 απόφαση – ΦΕΚ τ. Β 21/4/88)

7. Πρακτικό της Επιτροπής που αναφέρεται στο αριθ. Α4β/οικ. 2105/4-5-88 έγγραφό μας εφ΄ όσον έχει συσταθεί ή της υπηρεσίας από το οποίο να αποδεικνύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αριθ. Α4β/1016/24-3-88 Απόφαση ΦΕΚ 214 τΒ 21- 4-88

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 από αδειούχο ηλεκτρολόγο ο οποίος έχει ανάλογη προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια, για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των εργαζομένων

9. Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εις διπλούν από πολιτικό μηχανικό ή υπομηχανικό. Ελλείψει αυτών προσκομίζεται σχεδιάγραμμα (κάτοψη) από έμπειρο τεχνίτη επικυρωμένο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού, για το χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου. Επίσης, να υπάρχει τουαλέτα με προθάλαμο.

10. Προσκομίζεται εταιρικό το οποίο θα αφορά ή μόνο οδοντοτεχνίτες ή οδοντοτεχνίτες και συγγενείς αυτών Α΄ βαθμού (Σε περίπτωση εταιρικού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1666/86). Το εταιρικό μπορεί να αφορά οποιαδήποτε νόμιμη μορφή εταιρείας.  

*** Η υποπαράγραφος 2 της υποπαραγράφου ΙΒ.3 της παρ. ΙΒ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι μόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος πτυχιούχος TΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας (Οδοντοτεχνίτης ΤΕΙ) ή κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη του Ν.1666/1986 (Α΄200).

Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα με νόμιμες άδειες που είχαν ληφθεί προ της εφαρμογής του ν. 4316/2014 (Α΄270), εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως με τις ίδιες άδειες.»

Προδιαγραφές εργαστηρίου 1 / 2

Διαδικασία:  

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.  

Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.  

Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).  

Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.   Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.  

Πηγές: opengov.gr / poeo.gr / dikaiologitika.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *